Skolinspektionen ger Hudikgymnasiet full pott igen!

Skolinspektionen genomför varje år regelbundna kvalitetsgranskningar på utvalda skolor i Sverige. I våras gjorde de en sådan inspektion av Hudikgymnasiet där de under ett par dagar observerar lektioner och intervjuar elever, lärare och rektor. De bedömer sedan skolans arbetssätt inom fyra områden:
– Undervisning
– Trygghet och studiero
– Bedömning och betygssättning
– Rektors ledarskap
Inom varje område bedöms om skolan uppfyller framtagna kvalitetskriterier i tre nivåer:
– i hög utsträckning
– i flera delar
– i låg utsträckning

Skolinspektionens bedömning av Hudikgymnasiet
Undervisning
Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden.

Trygghet och studiero

Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete.


Bedömning och betygssättning

Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning.

Rektors ledarskap
Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling.

__

Nedan kan du läsa rapporten i sin helhet, klicka på knappen med texten Rapport 2022.

Anmärkningsfri rapport från Skolinspektionen 2014

Skolinspektionen genomför regelbundet tillsyn i alla verksamheter och hos alla huvudmän för att se att den följer de lagar, regler och läroplaner som finns för verksamheten. Tillsynen fokuserar på faktorer som har betydelse för en god lärandemiljö och för elevers möjligheter att nå målen för verksamheten. Tillsynen inriktas mot tre huvudområden: Elevernas utveckling mot målen, ledning och utveckling av utbildningen samt enskild elevs rätt. För enskilda huvudmän granskas även huvudmannaskap och godkännande.
Under skolinspektionens senaste tillsyn under våren 2014 så fann man inget att anmärka på Hudikgymnasiets verksamhet utan bedömde att vi lever upp till de lagar och förordningar som gäller för skolor i Sverige. Det är en minoritet av skolorna i Sverige som kan uppvisa anmärkningsfria rapporter från Skolinspektionen.

2:a pris i Recept för miljön 2014

Hudikgymnasiets kök med Affekock har tagit andra pris i tävlingen ”Recept för miljön”. Prisutdelningen skedde på Gävle Slott med landshövdingen i Gävleborgs län, Barbro Holmberg.
Länsstyrelsen Gävleborg bjöd in alla skolkök i länet till en recepttävling med fokus på lokala och miljösmarta råvaror. Det går att laga god, näringsriktig och miljösmart skolmat med råvaror från länet och det finns mycket goda råvaror att inspireras av under den här tiden på året

Mottagare av utmärkelsen Svensk kvalitet 2013

Utmärkelsen Svensk Kvalitet är Sveriges mest prestigefyllda utmärkelse och tilldelas organisationer som påvisat synliga resultat av sitt framgångsrika kvalitetsarbete. Bakom utmärkelsen står SIQ som delat ut denna sedan 1992.
Utmärkelsen har till syfte att stödja utvecklingen av det systematiska förbättringsarbetet på organisationsnivå och lyfta fram goda förebilder till inspiration för andra, både inom privat såväl som inom offentlig sektor.

Domarkommitténs motivering:
Glada Hudikgymnasiet är en fristående skola med tydligt utvecklade värderingar och en tydlig verksamhetsidé, att erbjuda unga människor utbildning och utveckling så att de blir framgångsrika för resten av sitt liv. Skolan präglas av ett starkt kundorienterat arbetssätt, där elevernas (kundernas) behov, krav och önskemål ligger till grund för planering av verksamheten. Det engagerade ledarskapet, byggt på ett öppet klimat och berömmande kultur, skapar goda förutsättningar för allas delaktighet. Värderingarna och kulturen genomsyrar hela verksamheten från ledning till elev. Verksamheten är i hög grad processorienterad och det finns ett strukturerat, systematiskt och integrerat arbetssätt för att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Att lära från andra organisationer är en naturlig del av arbetssättet. Kopplingarna mellan värderingar, mål, processer och resultat är tydliga. Resultaten för verksamheten är höga i jämförelse med egna målen och i flera fall i jämförelse med andra skolor. Glada Hudikgymnasiet tjänar som ett gott föredöme för systematisk kundorienterad verksamhetsutveckling och har genom sitt målmedvetna arbete med ständig förbättring av sin verksamhet, gjort sig väl förtjänt av Utmärkelsen Svensk Kvalitet.

Årets Företagare 2012

Årets Företagare utses sedan 1985 av organisationen Företagarna, på lokal och regional nivå. Sedan 2007 koras även Årets Företagare i Sverige. Utmärkelsen ges till en företagare som visat prov på att vara extra kreativ och företagsam, och som fungerar som en inspirationskälla och förebild för andra företagare. Arbetet bakom utmärkelsen Årets Företagare är ett samarbete mellan organisationen Företagarna och landets kommuner.
Företagarna delar ut Årets Företagare för att lyfta fram människan bakom företaget. De vill synliggöra företagare som genom sitt engagemang och entreprenörskap jobbar hårt för att driva och utveckla sina verksamheter och göra allt bättre affärer. Bättre affärer leder till tillväxt som ger välstånd, något som alla vill ha.

Juryns motivering
”Hudiksvalls första och hittills enda privatskola har haft en positiv utveckling både vad det gäller antal elever och lönsamhet. Skolan har också utmärkt sig med goda resultat i jämförelse med övriga riket. Skolan har förmodligen även bidragit till att förbättra resultaten i den kommunala skolan.
Årets Företagare 2012 i Hudiksvall är Anita Westerberg & Lena Lingman – Hudik Friskoleutbildning.

DI-Gasell-h150Gasellföretag 2012, 2013 och 2014

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Dessutom skiljer sig Gasellerna från de allra minsta företagen, som jobbar för brödfödan och inte i första hand strävar efter att växa. Gasellerna är näringslivets dynamiska mellanskikt. Men kriterierna är hårda. Årligen utses färre än 0,5 procent av alla Sveriges aktiebolag till Gasellföretag.

Gasellkriterierna
För att utses till Gasell måste företaget uppfylla alla dessa kriterier. Det är alltid företagets fyra senaste årsredovisningar som ligger till grund för Gasellundersökningen.

En Gasell har:
– en omsättning som överstiger 10 Mkr
– minst tio anställda
– minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
– ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
– ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
– i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
– sunda finanser

Mottagare av Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2009

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling och Skolverket arbetar tillsammans för att utveckla och driva Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Syftet med utmärkelsen är att stödja utvecklingen av det systematiska kvalitetsarbetet i svenska skolor och förskolor. Det sker genom att utmärkelsen, dels lyfter fram goda förebilder vad gäller systematiskt kvalitetsarbete, dels ger de deltagande verksamheterna underlag för sitt utvecklingsarbete.

Domarkommitténs motivering:
Glada Hudikgymnasiet är en modern organisation som tydligt tar tillvara potentialen i varje elevs och medarbetares individuella förmågor. Detta sker genom ett tydligt och närvarande ledarskap och ett aktivt medarbetarskap. Dessutom är det en lärande organisation som ständigt förbättrar skolan genom dialog i olika forum. Med processorientering som bas och en väl förankrad värdegrund anges riktning för verksamheten och förutsättningar skapas för elever och medarbetare att växa och utvecklas genom att leda andra och sig själv utifrån medvetna val. Skolans resultat visar positiva trender vilket på ett tydligt sätt kan kopplas till skolans kvalitetsarbete där valda arbetssätt systematiskt utvärderas. På extremt kort tid har skolan blivit ett nationellt föredöme för andra skolor och verksamheter att lära av.

skolinspektionen-h100Anmärkningsfri rapport från Skolinspektionen 2008

Vid tillsynen 2008 tog Skolinspektionen ställning till i vad mån verksamheten gav förutsättningar för barn och ungdomar att nå de nationella målen samt om huvudmannen uppfyllde de krav som författningarna ställer på verksamheten. Den regelbundna
tillsynen av fristående skolor skulle, förutom att granska hur väl utbildningen uppfyllde statens krav, klargöra om huvudmannens verksamhet uppfyllde kraven för att även fortsättningsvis vara berättigad till bidrag från elevernas hemkommuner. Den regelbundna tillsynen behandlade tre områden: Kunskaper, Normer och värden samt Ledning och kvalitetsarbete.

Under skolinspektionens tillsyn 2008 så fann man inget att anmärka på Glada Hudikgymnasiets verksamhet utan bedömde att vi lever upp till de lagar och förordningar som gäller för skolor i Sverige. Mindre än 1 % av alla skolor var anmärkningsfria mellan åren 2004-2007.

Ur rapporten:
Skolan har en väl fungerande ledning som tillsammans med personalen samverkar för att skapa en god miljö för utveckling och lärande. Stämningen bland elever och personal är mycket god och eleverna uttrycker en hög grad av trivsel i skolan där de känner
att de får utvecklas som individer. Skolan bedriver ett aktivt värdegrundsarbete bland både personal och elever med väl uttalade, beskrivna, kommunicerade och delade värderingar. Värderingar som blivit nedbrutna till beteenden och på så vis även blivit
mätbara.

Skolan har ett mycket välstrukturerat och systematiskt kvalitetsarbete i vilket all personal och alla elever inbegrips i. Olika instrument för uppföljningar och utvärderingar används på ett systematiskt sätt i syfte att hela tiden utveckla verksamheten.