Hudikgymnasiet utvecklar svensk skola

Vi är med och utvecklar svensk skola, inte bara genom det engagemang och den debatt vi varit en del av lokalt sedan starten av Hudikgymnasiet 2006, utan dessutom på nationell nivå.
Vi har genom vårt gedigna arbete och våra framgångar fått förmånen att föreläsa på konferenser, i Almedalen och i tv. Vi tar löpande emot besök från andra skolorganisationer som vill dra lärdom av hur vi arbetar. Vi finns också representerade som gott exempel i flera av Skolverkets stödmaterial.

Flera personer i skolledningen har dessutom uppdrag i olika nationella sammanhang som bidrar till utvecklingen av svensk skola.

Det mest aktuella är att Lena Lingman (Rektor på Hudikgymnasiet och Skolchef på Hudikskolan) sitter med som expert i den Läroplansutredning som regeringen tillsatte i december 2023. Utredningen syftar till att lägga en grund för läroplaner som är tydligt inriktade på fakta och ämneskunskaper och som är bättre anpassade efter barns kognitiva utveckling.

Varför har du fått frågan?
– Jag har varit med i regeringsutredningar förut och fick frågan av Friskolornas riksförbund om jag ville representera dem i Läroplansutredningen.

Varför tackade du ja?
Jag tycker att det är viktigt att Läroplanen utvecklas så att faktakunskaper får större tyngd än idag. Dagens kursplaner fokuserar mycket på analys men för att kunna göra en bra analys måste du ha goda kunskaper om ämnet. Jag tackade ja direkt, att vara med som expert i utredningen ger en unik möjlighet att vara med och påverka utformningen av vårt kanske viktigaste styrdokument.

Engagemang sedan tidigare

Anita Westerberg, grundare
– sitter sedan våren 2019 in i styrelsen för Friskolornas riksförbund.

Aaron Diseborn, Organisationschef
– är sedan 2018 med och utvecklar SIQ’s (Institutet för kvalitetsutveckling) nätverk ”Skolor i världsklass”. Ett nätverk av utmärkelsemottagande skolor som utbyter erfarenheter, för dialog kring olika aktuella teman och som under kommande läsår kommer utveckla ett samarbete där nätverket erbjuder sin samlade kompetens till andra organisationer.

Kvalitets- och utvecklingsarbete

”En skola som verkligen kan locka fram lärande hos eleverna, måste också kunna odla sitt eget lärande.”

För att odla vårt eget lärande behöver vi titta på kompassen ofta och ställa oss frågan: ”Om vi fortsätter som vi gör nu, når vi de mål vi satt upp?”. Vi mäter alltså något och ser om det ger oss önskat resultat. Utifrån de svar vi får planerar vi åtgärder som vi tror förbättrar resultatet och därefter genomför vi dessa åtgärder. Sedan mäter vi igen och gör om samma procedur.

Vårt Kvalitetsarbete

Vi har ett välutvecklat och prisbelönt kvalitetsarbete där vi kontinuerligt gör uppföljningar och utvärderingar. Allt för att elever och personal ska få de bästa förutsättningarna för att nå ett bra resultat. Vi analyserar, utvärderar och tar fram åtgärder för att bli ännu bättre, i vårt arbete mot att bli världens bästa skola.

Det är en självklarhet för oss att ha metoder för att ta reda på orsaker till de olika resultat vi får. Lika självklart är det att ha metoder för att snabbt kunna vidta åtgärder för att påverka resultaten framåt. När vi vet orsakerna till varför något blir som det blir, så kan vi upprepa sådant som leder till goda resultat och förändra sådant som leder till dåliga.

Som elev Hudikgymnasiet är man hela tiden delaktig i vårt kvalitetsarbete. Man är med och svarar på enkäter och utvärderingar men det som är unikt för oss är att man också är med och analyserar resultaten och tar fram åtgärder för förbättring. Detta skapar ett reellt inflytande som ger våra elever motivation till att uttrycka sina åsikter och motivation till att delta i förändringsarbete men framförallt har det varit totalt avgörande för att skapa den trivsel och de goda resultat vi uppnått.

SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling

Hudikgymnasiet tilldelades Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola 2009 och utmärkelsen Svensk Kvalitet 2013 av SIQ – Institutet för Kvalitetsutveckling. Läs mer under utmärkelser.
SIQ är en icke vinstdrivande stiftelse som ingår i kretsen av de sk industriforskningsinstituten. Huvudmän är svenska staten, via Tillväxtverket, samt medlemsorganisationerna i Intressentföreningen Kvalitetsutveckling.
SIQs uppgift är att stimulera och bidra till ständiga förbättringar med helhetssyn i alla typer av verksamheter. De vill medverka till ett Sverige där alla organisationer utvecklar ett kundfokuserat, hållbart agerande och tar tillvara människors och verksamheters fulla potential.

SIQ tillhandahåller verktyg, arbetssätt och stöd till organisationer för att kunna se sina egna styrkor och förbättringsmöjligheter. Genom Utmärkelsen Svensk Kvalitet och Kvalitetsutmärkelsen Bättre Skola hjälper de verksamheter med en professionell genomlysning. De som är tillräckligt bra tilldelas en utmärkelse och lyfts fram som föredömen att inspireras och lära av.

Skolinspektionen

När Skolinspektionen gjorde tillsyn på skolan 2008 och 2014 så genomgick skolan inspektionerna helt utan anmärkningar något som är mycket ovanligt.

Skolinspektionen:
Hudikgymnasiet har ett mycket välstrukturerat och systematiskt kvalitetsarbete i vilket all personal och alla elever inbegrips i.
Olika instrument för uppföljningar och utvärderingar används på ett systematiskt sätt i syfte att hela tiden utveckla verksamheten.
– Skolinspektionen

Det bästa med Hudikgymnasiet är att ni verkligen försöker göra allt för att förbättra det som är mindre bra.
– Elev